Bildiri Özetleri


Bildiri Gönderim Bilgileri

 • Bildiri son gönderim tarihi: 26 Ekim 2019
 • Bildiriler online sistem aracılığıyla kabul edilecektir.
 • Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır.
 • Yazarlar bildirilerinin “sözel” ve/veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler, ancak Bildiri Değerlendirme Komisyonu sunum şekillerini değiştirme hakkına sahiptir.
 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komisyonunca yapılacaktır.
 • Sunulan sözel ve poster bildirileri arasında ödül verilecek çalışmalar Bildiri Değerlendirme Komisyonu tarafından seçilir.
 • 1. Uluslararası Kan Güvenliği ve Hemovijilans Kongresi Bildiri Değerlendirme Komisyonunca kabul edilmiş bildiriler kongre kitapçığında yer alacaktır.
 • Bildiri Değerlendirme Komisyonu bildirinin aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu kararlara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

 1. Bildiri özeti (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç) 300 kelimeyi geçmemelidir.
 2. Özetler Türkçe ve/veya İngilizce yazılmalıdır.
 3. Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında özel bir anlam ifade ettiği kelimeler ve kısaltmalar dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.
 4. Bildiri özetlerinde tablo ve resim bulunmayacaktır.
 5. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Örn: Mehmet Yılmaz
 6. Bir kişi 1 sözlü ve 1 poster veya 2 poster olmak üzere en fazla 2 bildiride sunucu olarak yer alabilir.
 7. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 8. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örneğin:……… Üniversitesi ……… Fakültesi/Yüksek Okulu, ……… Anabilim Dalı/Bölümü, ……. İli.
 9. Özet (Abstract); yapılandırılmış olmalı Giriş ve Amaç (Introduction and Aim), Yöntemler (Methods), Bulgular (Results) ve Sonuç (Conclusion) , Teşekkür (Acknowledgements), Anahtar kelimeler (Keywords) başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
  • Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri, test edilen hipotezi veya problem tanımlanmalıdır.
  • Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler kullanılan çalışma ortamı/koşulları tanımlanarak açıklanmalı, tedavi ve girişimler ile istatistiksel analiz belirtilmelidir.
  • Bulgular: Olabildiğince açık bir dille yazılmalı ve istatistiksel sonuçları mutlak içermelidir.
  • Sonuç: Veriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve bu sonuçların önemi vurgulanmalıdır.
  • Teşekkür (varsa): Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alınması durumunda belirtilmelidir.

Sözel Bildiriler ve Posterler

 • Sözel bildiriler, 10 dakika sunumu takiben 5 dakika tartışma süresi olacak şekilde sunulmalıdır.
 • Posterler 70 cm en X 100 cm boy olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Bildiri gönderimi için